Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจของ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์ 
บทนำ (บทสคลิป สปอต สกู๊ป) ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ข... (01 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ... (02 ก.พ. 2560)  
ประกาศใช้ แผนสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (28 ก.ย. 2559)  
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (20 ก.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2559 (04 ม.ค. 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับท... (03 ธ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (03 ธ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง... (01 พ.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (22 ต.ค. 2558)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่ง... (15 ต.ค. 2558)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ... (17 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (03 ก.ค. 2558)
ประกาศใช้่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) (03 ก.ค. 2558)
การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (16 มิ.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 (04 มิ.ย. 2558)
เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 ... (27 ก.พ. 2558)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ... (07 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค... (06 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... (03 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบล... (30 มิ.ย. 2560)  
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (25 ม.ค. 2560)  
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (04 ม.ค. 2560)  
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (01 ธ.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (01 พ.ย. 2559)
ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกา... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลอง... (06 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร... (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (31 ส.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ หลังที่ทำการ อบต.คลองปาง หมู่ที่ 5 ต... (25 ก.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (01 ก.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (20 มิ.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู่ขนานกับถนนทางหลวง 403 เชื่อมร... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบนควน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง (17 มิ.ย. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (01 มิ.ย. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (01 พ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 (01 เม.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0252 โทรสาร : 0-7529-0251 อีเมล์ : 
admin@klongpangsao.go.th

www.klongpangsao.go.th