Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


          ข้อมูลสารสนเทศ                             ระบบสารสนเทศ
      -  ระบบข้อมูลกลาง อปท.                                   -  ระบบสารบรรณ
      -  ข้อมูล อปท.                                                    -  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
      -  
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP                       -  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
      -  การประเมินประสิทธิภาพ อปท.                       -  ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
      -  ข้อมูลผู้ดูแลเด็ก                                              -  ระบบเบี้ยยังชีพ
      -  ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษี                      -  ระบบการศึกษาท้องถิ่น
      -  การเงินการคลังท้องถิ่น                                   -  ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      -  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม                                     -  ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
      -  โปรแกรมจัดการผลการเรียนเฉลี่ย                  -  ระบบข้อมูลบุคลากร
      -   หนังสือราชการจาก สถ.                                 -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง และรายละเอียดการสมัคร (08 ต.ค. 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอ... (08 ต.ค. 2564)  
บันทึกแจ้งจัดทำบริหารความเสี่ยง (08 ต.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (17 ส.ค. 2564)
แผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (17 ส.ค. 2564)
คู่มือบริหารความเสี่ยง (01 ก.ค. 2564)
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 (01 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง (01 มิ.ย. 2564)
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)... (11 พ.ค. 2564)
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่ว... (11 พ.ค. 2564)
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ (11 พ.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (29 เม.ย. 2564)
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก... (26 มี.ค. 2564)
- หนังสือ มท 0808.2/ว1201 ลว 30 มิ.ย. 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายหม... (01 มี.ค. 2564)
- หนังสือ มท 0808.2/ว74 ลว 8 ม.ค. 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย... (01 มี.ค. 2564)
- หนังสือ กค 0406.3/ว59 ลว 22 ก.ค. 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนรา... (01 มี.ค. 2564)
มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนข... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ... (01 มี.ค. 2564)
Responsive image

ข่าวกิจกรรม
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นาย... (06 พ.ค. 2564)  

อบต.คลองปาง สนับสนุนงบประ... (06 พ.ค. 2564)  

นายสมชาย จิตรเพชร นายก อบ... (28 เม.ย. 2564)  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (20 เม.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอ... (20 เม.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง... (20 เม.ย. 2564)

นายก อบต.คลองปาง มอบหมายเ... (20 เม.ย. 2564)

นายก อบต.คลองปาง/ผู้อำนวย... (20 เม.ย. 2564)

อบต.คลองปาง ส่งเจ้าหน้าที... (16 มี.ค. 2564)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564... (16 มี.ค. 2564)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 องค... (16 มี.ค. 2564)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เหล... (16 มี.ค. 2564)

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที... (19 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผ... (19 ก.ค. 2563)

ร่วมส่งมอบบ้าน พร้อมสิ่งข... (22 มิ.ย. 2563)

ประเมินหมู่บ้านปลอดเชื้อโ... (19 มิ.ย. 2563)

อบต.คลองปาง เติมน้ำหอถังป... (27 เม.ย. 2563)

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 เพื่... (24 เม.ย. 2563)

ห้างทองศาสตร์สุวรรณ (โกไ... (14 เม.ย. 2563)

13 เมษายน 2563 ร่วมสงฆ์น้... (13 เม.ย. 2563)
Responsive image

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ในวันที่ 28 พ.ย. 63 (25 พ.ย. 3107)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองป... (01 ธ.ค. 3106)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (25 พ.ย. 3106)  
สรุปผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2564 (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อเดือนสิงหาคม 2564 (01 ก.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อเดือนกรกฎาคม 2564 (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง จำนวน 3 โหล) โดยวิธีเ... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง จำนวน 3 โหล) โดยวิธีเ... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมสีดำ สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L5... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCER รุ่นTAS-3011i จ... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบั... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) จำนวน 4 รายก... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง จำนวน 3 โหล) โดยวิธีเ... (20 ก.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564 (01 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหลักสูตรเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะดีไซด์ จำ... (16 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 50 แพ็ค สำหรับผู้สูงอายุ โครงการ... (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ สำหรับเคื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother HL L32... (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (10 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7574 ตรัง โดยว... (09 มิ.ย. 2564)
Responsive image


ปฎิทินการใช้ห้องประชุม (ทำการ Refresh เว็บ หากคุณต้องการดูการจองห้องประชุมที่คุณได้จองไว้)แบบสอบถามความพึงพอใจ

Responsive image
q0Lrbq.png
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com