Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562
การจัดองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระบบและแผนการควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
 
      
 
      
 
      

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ (25 ก.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่... (10 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การประชุุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (10 มิ.ย. 2562)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562 (02 พ.ค. 2562)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 (02 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน... (01 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยช... (01 พ.ค. 2562)
ขอให้ระงับการนำเข้าข้อมูลผู้ลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก... (25 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (21 ก.พ. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง (21 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอร... (08 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ ... (16 ธ.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 2562 (26 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธํ์ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนว... (13 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและค... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ... (22 ก.ย. 2561)
การประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง (23 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง... (26 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (03 พ.ค. 2562)  

ประชุม อปพร. ประจำเดือนเม... (22 เม.ย. 2562)  

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห... (20 มี.ค. 2562)  

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2562)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (09 มี.ค. 2562)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (09 มี.ค. 2562)

ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะจากครั... (09 ม.ค. 2562)

ประชุมชุดปฏิบัติการป้องกั... (04 ม.ค. 2562)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ... (05 ธ.ค. 2561)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ... (30 พ.ย. 2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (09 พ.ย. 2561)

อบต.คลองปาง ร่วมกับกลุ่มแ... (15 ก.ย. 2560)

อุดหนุนโครงการคุณธรรมจริย... (17 ก.ค. 2558)

ร่วมกับ อสม.ตำบลคลองปาง เ... (17 ก.ค. 2558)

ร่วมกับพลังงานจังหวัด จัด... (17 ก.ค. 2558)

เครือข่าย OTOP อำเภอ ร่วม... (17 ก.ค. 2558)

แข่งกีฬาสร้างความปรองดอง (03 ก.ค. 2558)

กิจกรรมลอยกระทง (10 พ.ย. 2557)

กิจกรรมลอยกระทง (10 พ.ย. 2557)

กิจกรรมลอยกระทง (10 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ... (22 ส.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล. สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จัง... (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบ... (04 ส.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบอ้าย... (27 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปา... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (04 ม.ค. 2560)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (01 ธ.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (01 พ.ย. 2559)
ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกา... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลอง... (06 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร... (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (31 ส.ค. 2559)
ประกาศแนวทางป้องกันผลผระโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (29 ก.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ หลังที่ทำการ อบต.คลองปาง หมู่ที่ 5 ต... (25 ก.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (01 ก.ค. 2559)
ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุ (30 มิ.ย. 2559)
Responsive image

 
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน


 

 
Responsive image
สินค้า OTOP/แหล่งท่องเที่ยว
 “ยาหนม” สูตรโบราณ ห่อกาบหมาก ที่บ้านควนหนองกก ม.6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จ.ตรัง
 
         
 
         

 
Responsive image


Responsive image