Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     
เดิมท้องที่ตำบลคลองปาง เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในการปกครองของอำเภอห้วยยอด ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอห้วยยอด 5 ตำบล คือ ตำบลควนเมา ตำบลคลองปาง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ และตำบลเขาไพร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยเรียกชื่อว่า กิ่งอำเภอรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2534  ยกฐานะเป็น อำเภอรัษฎา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ชื่อ "รัษฎา" ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรังที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตำบลคลองปาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองโกง, บ้านคลองปาง, บ้านโพธิ์น้อย, บ้านเขาพระ, บ้านหนองหัด, บ้านควนหนองกก, บ้านห้วยเนียง, บ้านต้นปราง และบ้านด่านสาย ที่ได้เรียกกันว่าคลองปางนั้น สาเหตุคือ เรียกกันตามลักษณะของคลอง ซึ่งคลองนี้เป็นอาณาเขตติดต่อระหว่างตำบลคลองปาง และตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะที่ว่านี้ คือ คลองจะมีสายน้ำยาวมารตลอดแนวแล้วมาแยกเป็น 2 ทาง คล้ายปางไม้ บริเวณใกล้กับที่ตั้งตลาด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อของคลองนี้ว่า “คลองปาง” แต่นั้นมา
สภาพทั่วไป
   
    ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มผสมกับที่ดอน มีทุ่งนา สวนยางพาราและสวนผลไม้ มีพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ส่วนมากมีน้ำท่วมถึงเกือบทุกปีในฤดูน้ำหลาก และมีภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 29 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – มกราคม
                    ทิศเหนือ
                    ทิศใต้
                    ทิศตะวันออก
                    ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง และ อบต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อกับ ตำบลหนองปรือ และตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
ติดต่อกับ ตำบลเขาไพร และตำบลหนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
ติดต่อกับ ตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง และตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

    ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตำบลคลองปาง เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบล ของอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอรัษฎา ซึ่งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอรัษฎา เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

    เนื้อที่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 15.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  9,718.75 ไร่


    แหล่งน้ำธรรมชาติ           
                     ลำน้ำ ลำห้วย 
                     บึง, หนองและอื่นๆ
                     แม่น้ำ 
                     คลอง
จำนวน 4 สาย
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน - สาย 
จำนวน 3 สาย

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
                     ฝาย 
                     บ่อน้ำตื้น
                     บ่อบาดาล 
                     ถังเก็บน้ำ
                     สระน้ำ
                     ประปาหมู่บ้าน/ชนบท
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 53 แห่ง
จำนวน 11 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน 35 แห่ง
จำนวน 8 แห่ง

สภาพสังคม

     ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลคลองปาง 
     จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 252 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณสองข้างถนนสายหลัก โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกบ้านต้นปรางข้างอำเภอรัษฎา และกระจายเบาบางในพื้นที่ทำการเกษตรและสองข้างถนนในพื้นที่ 

 
หมู่ที่ 1
บ้านคลองโกง (อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 2
บ้านคลองปาง (เป็นเขตเทศบาลเต็มพื้นที่         
 
หมู่ที่ 3
บ้านโพธิ์น้อย
หมู่ที่ 4
บ้านเขาพระ
หมู่ที่ 5
บ้านหนองหัด
 
หมู่ที่ 6
บ้านควนหนองกก
หมู่ที่ 7
บ้านห้วยเนียง
หมู่ที่ 8
บ้านต้นปราง
หมู่ที่ 9
บ้านด่านสาย
   

     จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน จำนวนประชากร รวม (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1. บ้านคลองโกง หมู่ 1 6 10 16 8
2. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 3 283 280 563 150
3. บ้านเขาพระ หมู่ 4 216 203 419 142
4. บ้านหนองหัด หมู่ 5 359 380 739 273
5. บ้านควนหนองกก หมู่ 6 400 422 822 216
6. บ้านห้วยเนียง หมู่ 7 116 143 259 64
7.บ้านต้นปราง หมู่ 8 231 226 457 136
8. บ้านด่านสาย หมู่ 9 184 207 391 122
รวม 1,915 2,009 3,924 1,111
                                     ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 จากสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
             วัด/สำนักสงฆ์                            จำนวน 2 แห่ง

     การศึกษา
               โรงเรียนประถมศึกษา
               โรงเรียนขยายโอกาส
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
               ศูนย์การเรียนรู้ (ศรช.)
จำนวน 3 แห่ง 
จำนวน 1 แห่ง 
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

     สาธารณสุข
               โรงพยาบาล
               สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 
               อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง 
จำนวน - แห่ง 
ร้อยละ 100
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา 
               กองร้อย อส
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

สภาพเศรษฐกิจ

     อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพคู่กัน คือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และค้าขาย

     หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
             - โรงงานอุตสาหกรรม
             - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
 
การบริการพื้นฐาน

   การคมนาคม
   การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
      1. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 403 (ตอนทุ่งสง – ห้วยยอด)
      2. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 9269 (เทศารัษฎา)
      3. ทางหลวงชนบท (อบจ.) สายสี่แยกควนเมา – บ้านทอนเหรียญ
    นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรัง/หินผุ จำนวน 8 สาย ถนนหินคลุก 15 สาย ถนนคอนกรีต 11 สาย ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ที่มีใช้บริการอยู่ในเขตรับผิดชอบเต็มพื้นที่
   การโทรคมนาคม
         - โทรศัพท์สาธารณะ
         - โทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนที่ 
         - หอกระจายข่าว 
         - เสียงตามสาย
         - ตู้ไปรษณีย์ในหมู่บ้าน
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 1,300 ครัวเรือน
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
   การไฟฟ้า
     การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอรัษฎา ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ยกเว้นบางหลังคาเรือนซึ่งกำลังก่อสร้างใหม่หรือที่อยู่ลึกเข้าไปอยู่ในสวนยางพารา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com