Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย
           นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
          “วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง”
          “พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาประชาธิปไตย”
          “พัฒนาคน”
 1. ส่งเสริมการศึกษา
  1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
   พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาและการเจริญวัยของเด็ก
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาส
  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี
   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนทุกๆด้าน
   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน
  พัฒนาองค์กรใน อบต.
  ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม อปพร. ตำบลคลองปาง
          “พัฒนางาน”        
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  สนับสนุนโครงการ “ตำบลน่าอยู่”
  พัฒนาสวนสาธารณะ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
  จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บริหารจัดการโดยยึดมั่นในความซื่อสัตว์ สุจริต
          “พัฒนาอาชีพ”
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กิจการสหกรณ์
  สางเสริมสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่
          “พัฒนาประชาธิปไตย”
 1. สนับสนุนส่งเสริมระบบประชาธิปไตย
  ส่งเสริมการให้ความรู้ระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
                 ...................................
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com