Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
   1. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 403 (ตอนทุ่งสง – ห้วยยอด)
   2. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 9269 (เทศารัษฎา)
   3. ทางหลวงชนบท (อบจ.) สายสี่แยกควนเมา – บ้านทอนเหรียญ
ในส่วนของถนนในความรับผิดชอบของ อบต.คลองปางมีทั้งหมด 55 สาย เป็นถนนถ่ายโอนจำนวน 6 สาย และเป็นถนนที่ อบต. สร้างเอง จำนวน 49 สาย ขึนทะเบียนแล้ว 17 สาย รอขึ้นทะเบียน 37 สาย ดังนี้

ถนน อปท. จำนวน  สายทาง(ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 17 สาย)
           ตง.ถ.29-001          บ.โพธิ์น้อย - บ.ห้วยเนียง
           ตง.ถ.29-002          บ.ควนหนองกก - บ.ด่านสาย (ตามทะเบียน สายมาบอ้าย)
           ตง.ถ.29-003          ซอยรื่นรมย์
           ตง.ถ.29-004          ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง 
           ตง.ถ.29-005          คลองชลประทาน
           ตง.ถ.29-006          นาหน้าบ้าน 1 (1067 ม.) (ตามทะเบียน นาหน้าบ้าน)
                                      นาหน้าบ้าน 2 (440 ม.)  (ตามทะเบียน นาหน้าบ้าน)
           ตง.ถ.29-007          เลียบถนนรถไฟ 1
           ตง.ถ.29-008          ราษฎร์ร่วมใจ
           ตง.ถ.29-009          ห้วยแรด
           ตง.ถ.29-010          บ.ด่านสาย - บ.ควนหนองยาง
ถนนถ่ายโอน จำนวน 6 สายทาง ขอขึ้นทะเบียน ทถ. แล้ว
          ตง.ถ. 29-011         เทศารัษฎา-สี่แยกต้นปราง
          ตง.ถ. 29-012         บ.หนองหัด – บ.หนองทองรัก – หลัง รร.บ้านควนหนองกก
          ตง.ถ. 29-013         บ.ควนอ้ายคลิ้ง - บ.ด่านสาย
          ตง.ถ. 29-014         บ.ป้ายควนเมา - บ.คลองขาม
          ตง.ถ. 29-015         บ.เขาพระ
ถนน อปท. จำนวน      38      สายทาง ยังไม่ขอขึ้นทะเบียน
          มาบอ้าย-หนองบัว
          สายชลประทาน - บ้านลุ่ม
          สายบ้านวังโด
         สายบนควน 1
         สายบนควน 2
        สายทุ่งขึงหนัง
        สายโรงสี - คลองโกง
        สามแยกคลองขาม - บ้านหนองราโพ
        สายประชารัฐพัฒนา
        สายบ้านห้วยหรั่ง - ถนนรถไฟ 2
        สายบ้านห้วยหรั่ง - ถนนเทศารัษฎา
        ประชารัฐร่วมใจ
        สายคลองชลประทาน - ถนนรถไฟ
        สายปากห้วยเนียง
        สายเลียบถนนรถไฟ 2
        บ้านมาบอ้าย-เขตเทศบาล
       หลัง รร.บ้านโพธิ์น้อย
       คู่ขนาน 403 รร.บ้านโพธิ์น้อย - วัดโพธิ์น้อย
       น้องรักใหม่
       สายรัตนา
       รร.บ้านโพธิ์น้อย-บ้านโคกยาง
       สวนปาล์ม
       ซอยครัวทิพย์
       บ้านห้วยเนียง
       บ้านลุ่ม
       ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง-ทต.กะปาง
       รอบสระน้ำหนองเลน
       สระน้ำหนองเลน-ที่สาธารณะด่านสาย
       รอบสระน้ำหนองจิก
       บ.ด่านสาย-เขตเขาไพร
       ทล. 403 - นาหน้าบ้าน
       หมู่บ้านร่มโพธิ์
      ร่มโพธิ์ ซอย 1
      ร่มโพธิ์ ซอย 3
      ร่มโพธิ์ ซอย 5
      ร่มโพธิ์ ซอย 2
      ร่มโพธิ์ ซอย 4
      ร่มโพธิ์ ซอย 6
รวมถนนทั้งหมด    43,582.00  เมตร   เป็นถนนคอนกรีต 1,239.00 เมตร  ถนนลาดยาง 8,061.00 เมตร  และถนนลูกรัง  14,282.00 เมตร
การไฟฟ้า
     การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยรัษฎาซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ยกเว้นบางหลังคาเรือนซึ่งกำลังก่อสร้างใหม่หรือที่อยู่ลึกเข้าไปอยู่ในสวนยางพารา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com