Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562
การจัดองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระบบและแผนการควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      แนวทางการพัฒนา
     1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำและทางเท้า
     2.พัฒนาระบบจราจร
     3.พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
     4.พัฒนาระบบไฟฟ้า
     5.พัฒนางานวางผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
      แนวทางการพัฒนา    
     1.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
     2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
      แนวทางการพัฒนา      
     1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     2.ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3.พัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     แนวทางการพัฒนา    
     1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.เฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
     4.จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      แนวทางการพัฒนา      
     1.ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
     2.พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
     3.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      แนวทางการพัฒนา
     
1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
    2.เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    3.ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ในการัฒนาท้องถิ่น
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          1.ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางภายในตำบล  (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และก่อสร้าง                    ถนนลูกรัง/ คสล./ลาดยาง/หินคลุก)
           2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ระบบประปา ท่อลอดเหลี่ยม ทางระบายน้ำต่าง ๆ 
           3.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
           4.ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
           5.ติดตั้งกระจกส่องทางแยก
           6.ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
           7.ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
           8.ขุดลอกแหล่งน้ำ
           9.ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
         10.ติดตั้งกล้องวงจรปิด
         11.จัดวางระบบผังเมือง ฯลฯ
2.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 • 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  2.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
  3.ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส
  4.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย
  5.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพื้นที่
  6.จัดทำข้อมูลสุขภาพของประชาชน
  7.จัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรค
  8.โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  9.ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
  10.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
  11.จัดหาวัสดุกีฬา/เครื่องออกกำลังกายให้กับหมู่บ้าน
  12.ให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
  13.อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน
  14.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  15.ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ฯลฯ
  3.ด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบรมความรู้กฎหมาย ระเบียบ     ใหม่ อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.       พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบาย จังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การรับชำระภาษี การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง จัดทำแผนที่ภาษี เป็นต้น
  3.จัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่
  4.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนา และจัดเวทีประชาคม
  5.ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
  6.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  7.จัดทำแผนและบรรเทาสาธารณภัย
  8.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  9.จัดทำข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง   ฯลฯ
  4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  1.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.ส่งเสริมการปลูกป่าที่สาธารณะและสองข้างทาง
  3.ก่อสร้าง พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ เช่น ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ขุด    ลอกบึง/คลองสาธารณประโยชน์
  4.ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
  5.ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
  6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจำกัดขยะมูลฝอย   ฯลฯ
  5. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  1.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล
  2.ฝึกส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
  3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
  4.สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
  5.จัดตั้งร้านจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัฑณ์
  6.ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
  7.ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
  8.สนับสนุนส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
  9.สนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชน
  10.สนับสนุนการผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ฯลฯ
  6. ด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด้านอาคารสถานที่ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ติดตั้งเหล็กดัด
  3.การจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  4.จัดหาหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
  5.จัดให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
  6.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
  7.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ

Responsive image