Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      แนวทางการพัฒนา
     1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำและทางเท้า
     2.พัฒนาระบบจราจร
     3.พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
     4.พัฒนาระบบไฟฟ้า
     5.พัฒนางานวางผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
      แนวทางการพัฒนา    
     1.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
     2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
      แนวทางการพัฒนา      
     1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     2.ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3.พัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     แนวทางการพัฒนา    
     1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.เฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
     4.จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      แนวทางการพัฒนา      
     1.ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
     2.พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
     3.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      แนวทางการพัฒนา
     
1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
    2.เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    3.ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 - 2565
 
42ff82fceabe095b25316af0df177f5f.jpg d1c3acf3196327eb1c5c0102de8bfa6d.jpg 48b0c90e7e8fc3cfcc806e33cdbd8b27.jpg
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com