Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562
การจัดองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระบบและแผนการควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ก.พ. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
11 ก.พ. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
25 ก.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
10 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประชาสัมพันธ์การประชุุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
10 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
02 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562
02 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562
01 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
01 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
25 เม.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ขอให้ระงับการนำเข้าข้อมูลผู้ลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
Responsive image