Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562
การจัดองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระบบและแผนการควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
18 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล. สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
04 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบอ้าย - หนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
27 ก.ค. 2560
ถึง
27 ก.ค. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบอ้าย - หนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
30 มิ.ย. 2560
ถึง
20 ก.ค. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
04 ม.ค. 2560
ถึง
30 ม.ค. 2560
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560
01 ธ.ค. 2559
ถึง
30 ธ.ค. 2559
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559
01 พ.ย. 2559
ถึง
30 พ.ย. 2559
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
31 ต.ค. 2559
ถึง
31 ต.ค. 2559
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
Responsive image