Responsive image
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง แผนการใช้จ่ายเงินรวม เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
22 เม.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
07 เม.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
07 เม.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2562
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง การใช้จ่ายงบประมาณ 2562
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com