Responsive image
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
01 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
01 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
01 พ.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
21 ก.พ. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ก.พ. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
13 มี.ค. 2561 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
18 ก.ค. 2560 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประชาสัมพันธ์การจัดการเรื่องร้องเรียน ของ อบต.คลองปาง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com