Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564
01 เม.ย. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ร่วม เสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
15 ม.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ภาพการเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
10 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ภาพโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง โครงการกิจกรรม 5ส. อบต.คลองปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เชื่อมความสัมพันธ์ อบต.คลองปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ภาพกิจกรรมผู้บริหารร่วมกับพนักงาน อบต.ทำกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ภาพกิจกรรมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)
01 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง โครงการกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com