Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562
การจัดองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระบบและแผนการควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
         
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-----------------------------------
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1  ตำแหน่ง 1  อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมขน  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ.2561 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 และกำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 22  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 27  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น 
               บัดนี้  การดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตามลำดับคะแนนผลการสอบซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
              ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ลำดับที่ได้ เลขประจำตัวสอบ
 
ชื่อ – สกุล ความรู้
ความสามารถทั่วไป
(๑๐๐ คะแนน)
ความรู้
ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง
(๑๐๐ คะแนน)
คะแนนสอบ
สัมภาษณ์
(๑๐๐ คะแนน)
คะแนนรวม
(คิดเป็นร้อยละ)
1 001 นายณัฐพงศ์  แก้วอิน 62.00 66.00 87.60 71.87
                   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่ได้มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
                   การจัดจ้าง
                   จะดำเนินการจัดจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง(ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานต่อไป หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาที่กำหนดให้ จะถือว่าสละสิทธิ์
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                  ประกาศ   ณ  วันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2561
 
                       (นายสมชาย  จิตรเพชร)
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561
Responsive image